Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE PRODUKTŮ

Obchodní podmínky nákupu platí od 27.2.2018

 

 • 1.STRANY TRANSAKCE
 • 2. PŘEDMĚTY TRANSAKCE
 • 3. ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK
 • 4. ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK
 • 5. REALIZACE OBJEDNÁVEK
 • 6.ZPŮSOB PLATBY
 • 7. DAŇOVÉ DOKLADY, FAKTURY S DPH
 • 8. DODÁVKA ZBOŽÍ A SLUŽEB
 • 9. REKLAMACE A ZÁRUKA
 • 10. VRÁCENÍ
 • 11. OSOBNÍ ÚDAJE
 • 12. KONEČNÁ ROZHODNUTÍ

 

STRANY TRANSAKCE

Strana, která nakupuje v internetovém obchodě TANGUERACENTRUM.CZ, dále jen kupující, je plnoletá fyzická osoba nebo firma.

Vlastníkem e-shopu TANGUERACENTRUM.CZ je firma Tanguera centrum s. r. o., Raisova 2121/6a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 067 55 984.

Předmětem transakce je nabídka služeb v internetové síti, které jsou vyjmenovány v nabídce, a které jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu TANGUERACENTRUM.CZ ve chvíli zadávání objednávky. Ceny všech služeb nacházejících se v nabídce obchodu jsou konečné, v českých korunách.

Nejsme plátci DPH. 

OBJEDNÁVKA

Objednávky mohou provádět plnoleté osoby  nebo firmy. Zadávání objednávek v internetovém obchodě TANGUERACENTRUM.CZ se uskutečňuje přes vložení vybrané služby do košíku a vyplnění prodejního formuláře. Objednávky lze provádět 24 hodin denně po celý rok.

ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

Od chvíle zadání objednávky do chvíle vystavení faktury má kupující právo zrušit objednávku nebo změnit údaje ve faktuře.  Nesprávně vyplněné formuláře objednávek nebudou brány v úvahu ani realizovány, prosíme proto o pečlivost při jejich vyplňování.

REALIZACE OBJEDNÁVEK

Ve chvíli potvrzení přijetí objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a internetovým obchodem TANGUERACENTRUM.CZ. Na stav objednávky se můžete informovat písemně na e-mailu tangueracentrum@gmail.com.

FORMY PLATBY

Platba převodem na účet 2001364040/2010, jako variabilní symbol použijte číslo objednávky. Poukaz na vybranou službu bude odeslán elektronicky do 2 pracovních dnů od platby.

DAŇOVÉ DOKLADY

Ke každému zakoupenému produktu obdržíte daňový doklad. Prodávající není plátcem DPH.

DODÁVKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodávky zboží a služeb objednaných v internetovém obchodě TANGUERACENTRUM.CZ jsou realizovány pouze v Tanguera centru Ostrava ve smluveném termínu. Poukaz na službu má platnost 3 měsíce od zakoupení. Objednávka bude realizována pod podmínkou, že je služba dostupná. V případě nedostupnosti služby zahrnuté v objednávce, je kupující informován o stavu objednávky a rozhodne o způsobu její realizace (výměna za jinou službu Tanguera centrum s. r. o. nebo zrušení celé objednávky). 

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může kupující zaslat na kontaktní adresu poskytovatele nebo na kontaktní e-mail poskytovatele do 14 dnů od nákupu služby. Poskytovatel vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které od něj na základě objednávky služeb přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal.

Odpovědnost za vady

 1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje odběratel v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy poskytovatel obdržel od odběratele oznámení o reklamaci služby.
 3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. 
 4. Poskytovatel odpovídá kupujícímu za to, že poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou o poskytování služeb. Shodou se smlouvou o poskytování služeb se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby uvedená, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu.
 5. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se  poskytovatel s odběratelem nedohodnou jinak.
 6. V případě sporné reklamace rozhodne poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Zadáním objednávky klient souhlasí s umístěním svých osobních údajů do databáze TANGUERACENTRUM.CZ. Svěřené osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace objednávky a také v právně povoleném účelu, to je pro bezprostřední marketing zboží a služeb ATANGUERACENTRUM.CZ. 

 

KONEČNÁ ROZHODNUTÍ

Všechny uvedené fotografie mají ilustrační charakter a mohou se od reálného vzhledu výrobku lišit. Obchod TANGUERACENTRUM.CZ si vyhrazuje právo k případným chybám. Ve věcech neupravených výše zmíněným dokumentem se používá příslušné předpisy Občanského zákoníku. Všechny zmíněné výrobky a názvy jsou používány pouze za účelem identifikace a mohou být vyhrazovány příslušnými vlastníky jako ochranné značky. Tyto obchodní podmínky jsou součástí obsahu uzavírané kupní smlouvy mezi obchodem a kupujícím. Obchod si vyhrazuje právo ke změnám Obchodních podmínek. Všechny spory vzniklé realizací kupních smluv mezi obchodem TANGUERACENTRUM.CZ a spotřebiteli, budou nejprve řešeny cestou vyjednávání se záměrem smírného ukončení sporu. Pokud to nebude možné, spory vyplývající z kupní smlouvy budou předloženy příslušnému soudu obžalovaného nebo příslušnému soudu, kde byla uzavřena smlouva. Zadáním objednávky KUPUJÍCÍ souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami.